Tietosuojaseloste

Hämeenniemen lomahuviloiden tietosuojaseloste

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin pitäjä
Tiina Hämeenniemi

Yhteystiedot
Tiina Hämeenniemi
Paistjärventie 261, 19260 PAASO
Y-tunnus: 1948199-1

Yhteyshenkilö
Tiina Hämeenniemi
Yhteystiedot: Paistjärventie 261, 19260 PAASO
Puhelin: +358 (0) 581 9441

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä).

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen järjestelmän suorittamaan automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia asiakkaille/rekisteröidyille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (varaus- ja ostoprosessin aikana). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella.
Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa (esim. suostumus tai toimeksianto sitä edellyttää). Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain Tiina Hämeenniemellä.
Rekisterissä olevat kirjalliset tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, osoitteessa Paistjärventie 93, Paaso. Matkustajailmoituslomakkeet tuhotaan vuoden kuluttua, niiden päiväyksestä. Henkilö, joka käsittelee tietoja, on henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alainen.

Rekisterin julkisuus
Hämeenniemen lomahuviloiden asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä kaikilla huvilakiinteistöillä sekä osoitteessa Paistjärventie 261, Paaso ja rekisterinpitäjän kotisivulla www.hameenniemi.fi

Tiedonkeruu
Henkilötietoja kerätään asiakkaan tehdessä mökkivarauksia sekä kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastauksista, asiakastietojen päivityksistä sekä laskutuksesta ja maksunvalvonnasta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa.
Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Tiina Hämeenniemelle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Siltä osin kuin asiakas voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kirjallisen korjauspyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröity asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Hämeenniemen lomahuviloiden omistajalle.

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.